Carnavalsvereniging ‘slaapt’, maar het feest gaat wél door!

Op donderdag 17 november jl. vond de algemene ledenvergadering plaats van carnavalsvereniging De Riensplitsers. Op de agenda stonden onder andere de jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester. Bij de bestuursverkiezing gaven alle huidige bestuursleden aan aftredend en niet herkiesbaar te zijn. Er hadden zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie. Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering hadden de leden van de Raad van Elf aangegeven hun functie neer te leggen. Daardoor heeft de carnavalsvereniging nu geen bestuur en geen Raad van Elf. Volgens de reglementen treedt de huidige prins, Mug d’n Opbouwer, af in november 2016. Een opvolger is er niet. De huidige jeugdprins Stijn en de jeugd Raad van Elf blijven volgens het reglement nog een jaar aan (tot en met januari 2018). 

img_2443

Tijdens de algemene ledenvergadering werd een commissie van drie personen aangesteld die waakt over de huidige financiële middelen en de bezittingen van de vereniging. Deze commissie zal geen bestuursfuncties uitoefenen. Met de komst van nieuwe bestuursleden kan de carnavalsvereniging op die manier zonder moeite voortgezet worden.

img_2446

Tot die tijd wordt carnavalsvereniging De Riensplitsers een ‘slapende’  vereniging. Dit houdt in dat de vereniging geen activiteiten meer ontplooit. Wel gaat het carnavalsfeest in aangepaste vorm in Doornenburg in 2017 door. Naar aanleiding van een tweetal infoavonden (op 12 en 20 oktober jl.) kwam naar voren dat er wel behoefte bestaat voor het hebben van een carnavalsoptocht en een jeugdcarnavalsweekend. Er worden twee werkgroepen gevormd die de organisatie van deze carnavalsevenementen op zich nemen. Verdere informatie over data en invulling van de carnavalsactiviteiten verloopt via die werkgroepen. Die informatie zal worden gedeeld via www.riensplitsers.nl en via de Facebookpagina van De Riensplitsers. 

img_2445

(Foto’s Joyce Derksen)

Geplaatst in Uncategorized

De Riensplitsers houden algemene ledenvergadering

Het bestuur van carnavalsvereniging De Riensplitsers houdt op donderdag 17 november a.s. om 20.00 uur een algemene ledenvergadering. Alle leden van de carnavalsvereniging zijn van harte uitgenodigd. Tijdens deze ledenvergadering geeft het huidige bestuur tekst en uitleg over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Naast de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester zullen de plannen worden bekend gemaakt met betrekking tot de toekomst van de carnavalsvereniging in Doornenburg. 

Ook is er een bestuursverkiezing. Alle huidige bestuursleden stellen zichzelf niet herkiesbaar. Het bestuur maakt hiermee de weg vrij voor nieuwe kandidaten. Zij kunnen zich vooraf of tijdens de vergadering opgeven bij de secretaris, Tom Saat. 

De algemene ledenvergadering is op donderdag 17 november a.s. om 20.00 uur in het Schuttersgebouw te Doornenburg. 

Zie ook: Brief uitnodiging ledenvergadering d.d. 1-11-2016

Geplaatst in Uncategorized

2e infoavond over toekomst carnaval in Doornenburg

In de afgelopen dagen was er veel media-aandacht voor het feit dat het carnavalsfeest in Doornenburg in 2017 doorgaat. Te lezen was dat diverse ideeën werden gemeld zoals de verschuiving van de optocht naar de zaterdag en het instellen van werkgroepen. Wat houdt dit nu precies allemaal in? Is dit ook haalbaar? Wat hebben de dorpscontactpersonen en een aantal dorpse verenigingen, die het carnavalsfeest een warm hart toedragen, met deze “noodkreet”  gedaan? 

carnoproep

Op donderdag 20 oktober a.s. volgt een 2e infoavond. Hier worden de plannen bekend gemaakt en verder besproken. Ook volgen er terugkoppelingen op vragen van de 1e infoavond (woensdag 12 oktober jl.). Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en om mee te praten over het carnavalsfeest 2.0 in Doornenburg. De aanvang is 19.30 uur en de locatie is het Schuttersgebouw (ingang via Van Heekstraat). De koffie staat klaar!

Geplaatst in Uncategorized

Doornenburg wil carnaval niet kwijt

Artikel uit De Gelderlander – d.d. 15-10-2016

Het carnaval in Doornenburg is nog niet ter ziele, ook al gooit het bestuur van CV De Riensplitsers het bijltje er bij neer.
Tijdens een rondetafelgesprek tussen de Riensplitsers, de dorpscontactpersonen en een aantal belangstellenden is gebleken dat Doornenburg het carnaval niet helemaal kwijt wil.

cu0ufnaxyaa_edk-jpg-largeVrijwilligers
Enkele vrijwilligers hebben zich aangemeld om het jeugdcarnaval 2017 te organiseren. Ook de carnavalsoptocht gaat volgend jaar door, maar wordt wel verschoven naar zaterdagmiddag. De deelnemers krijgen zo de kans om op zondag elders aan de optocht mee te doen.

Werkgroepen
Hoe dit organisatorisch en financieel geregeld wordt, is nog onderwerp van gesprek. Het bestuur van de Riensplitsers stopt er juist mee, omdat er de laatste jaren steeds minder geld binnen kwam voor het organiseren van de carnavalsavonden. Om daar een oplossing voor te vinden, worden enkele werkgroepen geformeerd.

Komende donderdag houdt carnavalsvereniging De Riensplitsers een informatieavond in het Schuttersgebouw om de voortgang te bespreken.

 

Bron: De Gelderlander, editie Betuwe d.d. 15-10-2016

Geplaatst in Uncategorized

Doornenburgse Carnaval gaat dóór

Bron: DeDoornenburger – d.d. 14-10-2016

Carnaval in Doornenburg in 2017 gaat dóór! Maar wél in een geheel andere opzet. Carnaval versie 2.0 dus.

Woensdagavond werd er tijdens een rondetafelgesprek overleg gevoerd tussen CV de Riensplitsers, de dorpscontactpersonen en een aantal belangstellenden “die het carnaval in Doornenburg een warm hart toedragen”. Onder de aanwezigen waren een aantal vertegenwoordigers uit het durpse verenigingsleven.

Wat is er nu bereikt? Dit zijn de voornemens:

  • de jeugdcarnaval gaat in 2017 gewoon door. De organisatie daarvan ligt in handen van een kleine groep die geheel autonoom opereert buiten de Riensplitsers om. Ook jeugdprins en -prinses blijven gekozen worden.
  • de carnavalsoptocht gaat in 2017 ook door, zij het dat die wordt verschoven naar zaterdagmiddag. Karrenbouwers en optochtfanaten kunnen dan op zondag eventueel meedoen bij een optocht elders. Andersom kunnen buitendorpse carnavalswagens, die normaal op zondag elders meerijden op zaterdag meedoen in Doornenburg. De organisatie ligt bij een nog te formeren werkgroep.
  • de prins carnavalsverkiezing staat voorlopig in de ijskast.
  • CV de Riensplitsers zal zelf geen activiteiten en initiatieven meer ontplooien met betrekking tot carnaval. Vertegenwoordigers van de plaatselijke verenigingen gaan komende week overleggen met hun achterban over de mogelijke steun en inbreng bij het carnavalsfeest.

Op donderdag 20 oktober a.s. volgt een vervolgoverleg in het schuttersgebouw waarin duidelijk moet worden hoe de toekomst van carnaval in Doornenburg eruit komt te zien.

Hoe de LEDEN van de carnavalsvereniging hierover denken is trouwens volstrekt onduidelijk. Het bestuur heeft zichzelf naar eigen zeggen opgeheven maar geen ledenvergadering uitgeschreven noch de leden formeel geïnformeerd over de situatie. Ook wist niemand van het bestuur te melden wat er statutair geregeld is bij een opheffing of terugtreding van het bestuur. Wellicht wordt ook dit op 20 oktober duidelijk.

Bron: DeDoornenburger.nl – d.d. 14-10-2016

Geplaatst in Uncategorized

PERSBERICHT – Doornenburg krijgt carnavalsfeest 2.0

CARNAVAL IN DOORNENBURG GAAT DOOR!

Op woensdag 12 oktober jl. organiseerde carnavalsvereniging De Riensplitsers een informatieavond over de toekomst van het bestaan van het carnavalsfeest in Doornenburg. Recentelijk werd via de diverse media bekend gemaakt dat het bestuur en de Raad van Elf van de vereniging voornemens waren om te stoppen met de organisatie van de “Dolle Dagen” in Doornenburg. Tijdens de informatieavond gaf het bestuur van de carnavalsvereniging een toelichting op het voorgenomen besluit om te stoppen. Redenen hiervoor lagen hoofdzakelijk in het feit dat het organisatorisch en financieel zeer moeilijk werd om het carnavalsfeest in de huidige vorm door te laten gaan. 

De aanwezige leden en belangstellenden waren het niet met dit voornemen eens. Zij vinden dat het carnavalsfeest behouden moet blijven in Doornenburg, maar dat het wellicht in een aangepaste vorm verder dient te gaan. In overleg met het bestuur van de carnavalsvereniging werden ideeën besproken om te komen tot de organisatie van een zogenoemd “Carnavalsfeest 2.0”.

De dorpscontactpersonen van Stichting Leefbaar Doornenburg zijn benaderd om samen met De Riensplitsers te gaan bekijken wat de haalbaarheid is van deze ideeën. Er vinden momenteel gesprekken plaats met diverse partijen om te komen tot een goede samenwerking met De Riensplitsers. De uitgangspunten zijn in ieder geval dat het jeugdcarnaval en de carnavalsoptocht in 2017 gewoon doorgaan. Hiervoor worden er enkele werkgroepen ingesteld. 

Op korte termijn houdt carnavalsvereniging De Riensplitsers weer een informatieavond om de voortgang te bespreken van deze ontwikkelingen. Deze informatieavond is op

donderdag 20 oktober 2016 

19.30 uur

Schuttersgebouw Doornenburg

Voor deze bijeenkomst zijn ALLE leden en belangstellenden van harte welkom om hierbij aanwezig.

STEUN carnavalsvereniging De Riensplitsers en kom op donderdag 20 oktober a.s. naar het Schuttersgebouw. Praat mee over de toekomst van het carnavalsfeest in Doornenburg!

In de komende periode worden ontwikkelingen rondom carnavalsvereniging De Riensplitsers via deze site kenbaar gemaakt. 

Geplaatst in Uncategorized

Website Riensplitsers.nl is weer in gebruik

De website van carnavalsvereniging De Riensplitsers is enige tijd niet voorzien geweest van nieuwe informatie. Met de plannen voor de komst van een carnavalsfeest 2.0 in Doornenburg is besloten om de website weer vol op te gaan gebruiken als informatiebron. Daarnaast zullen ook een nieuw Twitter- en Facebookaccount worden toegevoegd.

Geplaatst in Uncategorized

‘Te weinig animo voor carnavalsvereniging in Doornenburg’

Artikel uit De Gelderlander d.d. 6-9-2016

DOORNENBURG – CV De Riensplitsers houdt zo goed als zeker op te bestaan. Volgens het bestuur van de Doornenburgse carnavalsclub zijn te weinig dorpelingen nog bereid zich in te zetten voor de organisatie van het carnaval. Het laatste woord over de opheffing hebben de leden. Mogelijk nog deze maand komt het bestuursvoorstel aan de orde op een algemene ledenvergadering.
Volgens president Ben Balk is er onvoldoende draagvlak om verder te gaan: „Het enthousiasme voor het carnaval nam de voorbije jaren zienderogen af. Daardoor ontbraken ook de financiën om alle geplande activiteiten te bekostigen.”

Trend
Om die reden moest naast de seniorenavond zelfs de openingsavond in november worden afgeblazen. In een poging het tij te keren werd, na twaalf jaar, de traditionele boerenbruiloft in het schuttersgebouw ingewisseld voor een Duitse middag. Het bestuur hoopte daarmee wat tegenwicht te bieden aan de groeiende trend, dat veel feestvierders uit de Betuwe carnaval liever in Brabant of bij de oosterburen vieren.

Stoppen
Ben Balk: „Duitsland is populair vanwege de lagere consumptieprijzen, maar bij de jeugd ook nog vanwege het feit dat er al op 16-jarige leeftijd alcohol gedronken mag worden. In de feesttenten mag daar zelfs gerookt worden. Als er bij ons in Doornenburg nauwelijks nog mensen de handen uit de mouwen willen steken voor het plaatselijke carnaval, dan is het beter er maar helemaal mee te stoppen. Mochten de leden daar anders over denken, dan horen we het wel.”

Bron: De Gelderlander, editie Betuwe d.d. 6-9-2016

Geplaatst in Uncategorized

Bezoek Oudste en Jongste inwoner

Op maandag 16 februari werden de oudste en jongste inwoner bezocht door Jeugdprins Jerome de Roffelaar en Prins Mug d’n opbouwer. De oudste inwoonster is Mevrouw Hermsen – Witjes en de jongste inwoner is Stan Sluiter, zoon van Jeroen en Ingrid Sluiter en broertje van Luuk, Zoë en Nina. Stan is geboren op 4 februari 2015.

Oudste inwoonster Mevr. Hermsen-Witjes met familie en beide prinsen.

Oudste inwoonster Mevr. Hermsen-Witjes met familie en beide prinsen.

Jongste inwoner Stan Sluiter.

Jongste inwoner Stan Sluiter.

Geplaatst in Uncategorized

Optocht in Doornenburg

Onder een stralende zon werd zondag 15 februari weer de jaarlijkse carnavals optocht gehouden in Doornenburg. Het was weer een prachtige optocht waar menige groep, duo of individu moeite heeft gedaan iets moois te laten zien. Bij de wagens was de winnaar: Sneeuwwitje, bij de loopgroepen: EHBO “Eerste Hulp bij Ontbrekende dokter Timmers”.

Kijk voor meer foto’s op www.doornenburgonline.nl

1e prijswinnaar "overall punten"

1e prijswinnaar “overall punten”

Geplaatst in Uncategorized